sahypa_banner-11

önümleri

2 3.5KW 7kw 11KW 22KW Model 2 göçme EV zarýad beriji

Gysga düşündiriş:

Suw geçirmeýän tozan geçirmeýän 16A AC EV 3.5KW / 7KW / 11KW / 22KW 32a görnüşli 2 Göçme EV zarýad beriji ýarag 2


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

EV zarýad beriji parametr

Haryt ady Göçme EV zarýad beriji
Tapgyr Leeke 、 Üç 、 AC
Giriş / çykyş naprýa .eniýesi 240V
Quygylyk 50Hz, ± 1.5Hz / 60Hz, ± 1.5Hz
Işleýän tok 12A ~ 32A sazlap bolýar
EV birleşdiriji 1 görnüşi / 2 görnüşi / GBt
Material PA66 + Aýna süýüm
IP derejesi IP55
Iş temperaturasy -25-den 60 ℃
Saklaýyş temperaturasy -40-dan 85 ℃
Sowuklama usuly Tebigy sowatma

Önümiň beýany

2 görnüşli göçme ev zarýad beriji zarýad berijiniň iň ýokary tizligi 7kW, 8A / 10A / 13A / 16A / 32A sazlaýjy menýusyny çagyrmak üçin düwme, dişli saýlamak üçin gysga basyň we gowy dişli saýlanylandan soň dişli kesgitlemek üçin uzyn basyň.

Elektrik ulagy zarýadly göçme ev zarýad beriji EV göçme zarýad beriji enjam, ulag bilen götermek aňsat zarýad beriji enjam, kämahal trolleýjiňizi garaageda zarýad bermek iň oňat zat däl, eger ofis, syýahat, iş sapary, we ş.m., zarýad bermek barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi awtoulagda göterilip bilner, zarýad beriş stansiýalaryny we zarýad beriş üýşmeleňlerini gözlemegiň zerurlygy ýok, eger rozetka ýeri zarýad berip bilýän bolsa, gaty amaly!

Önümiň jikme-jigi

2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (1)
2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (3)
2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (5)
2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (7)
2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (2)
2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (9)
2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (6)
2 görnüşli göçme EV zarýad beriji-02 (8)

2 görnüşli EV zarýad beriji näme?

Elektrikli ulag satyn alanyňyzda, 1-nji görnüş we 2-nji görnüşli EV zarýad berijileri hakda eşitmäge garaşyň.Esasanam EV bazaryna täze gelen bolsaňyz we haýsy zarýad berijiniň ulagyňyz üçin iň amatlydygyny bilmeýän bolsaňyz, çalt bulaşyk bolup biler.Bagtymyza, kararlaryň köpüsi siziň üçin kabul ediler we laýyk zarýad beriji görnüşini tapmak hakda kän alada etmegiň zerurlygy ýok.

Munuň sebäbi 2-nji görnüşli rozetka, elektrikli awtoulaglara zarýad bermek üçin döredilen Europeewropada, ähliumumy rozetkadyr.Angliýada esasy zarýad görnüşi, we dogry zarýad kabeli bar bolsa, islendik elektrik ulagyna zarýad bermek üçin ulanyp bilersiňiz.2-nji görnüşli zarýad berijiler 7 pinli dizaýna eýedir we bir we üç fazaly tok güýjüni ýerleşdirýär.

2-nji görnüşli güýçlendirijini nädip tanamaly?

2-nji görnüşli zarýad berijilerde beýleki zarýad beriji görnüşler bilen deňeşdirilende aňsat kesgitlenýän ýedi sany gysgyç bar.Birikdiriji tegelek görnüşde bolup, tekiz ýokarky gyrasy bar, ýokarsynda iki sany gysgyç, ortasynda üç sany uly we tegelek şekiliň aşagynda has uly.

Againene-de 2-nji görnüşli zarýad kabelleri, zarýad berilýän wagty wilkany ýerinde saklamak üçin gulplama bilen gelýär.Diňe eýesi zarýad beriş kabelini awtoulagdan aýryp, has ygtybarly edip biler, bu köpçülikleýin zarýad beriş stansiýalarynda ulanylanda has peýdalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň