sahypa_banner-11

Habarlar

Tesla ýaňy-ýakynda elektrik syýahatynyň amatlylygyny ýokarlandyrmak üçin täze elektrik awtoulag güýçlendirijisini işe girizdi

Dünýäde öňdebaryjy elektrik ulagy öndürijisi bolan Tesla, elektrik syýahatynyň amatlylygyny has-da ýokarlandyrmak üçin täze elektrik ulagy zarýad berijisiniň öndürilendigini habar berdi.Bu zarýad beriji ulanyjylara has netijeli, ygtybarly we akylly zarýad beriş tejribesi bilen üpjün eder we elektrik ulaglarynyň meşhurlygyny we ösüşini hasam ösdürer.Bu täze “Tesla EV Charger” has çalt zarýad beriş tizligini üpjün etmek üçin iň ösen zarýad beriş tehnologiýasyny ulanýar, ulanyjylara elektrik ulaglaryna az wagt zarýad bermäge we syýahatyny dowam etdirmäge mümkinçilik berýär.Tesla işgärleriniň bellemegine görä, bu zarýad beriji ýokary güýçli çalt zarýad bermegi goldaýar we Tesla elektrik ulaglary üçin 250 kilowata çenli zarýad beriş güýji berip biler, bu ulanyjylara tiz zarýad beriş stansiýalarynda elektrik ulaglarynyň batareýalaryny doly zarýad bermäge mümkinçilik berer.Çalt zarýad bermek funksiýasyna goşmaça, bu güýçlendirijiniň akylly aýratynlyklary hem bar.Ulanyjylar öz smartfonlary ýa-da Tesla ulaglaryndaky uly ekran arkaly zarýad berişini uzakdan dolandyryp we gözegçilik edip bilerler.Bu, ulanyjylaryň elektrik ulaglarynyň zarýad beriş ýagdaýyny islendik wagt, islendik ýerde uzakdan barlap biljekdigini we zarýad berilmeli galan wagty we batareýanyň kuwwatyny hakyky wagtda bilip biljekdigini aňladýar.Mundan başga-da, bu güýçlendiriji ulanyjynyň sürüjilik endiklerini aňsatlyk bilen öwrenip, zarýad beriş meýilnamasyny awtomatiki usulda optimizirläp we ulanyjy syýahat etmeli bolanda ulagyň batareýasynyň doly zarýad almagyny üpjün edip biler.Aýry-aýry ulanyjylar üçin amatlylygy üpjün etmekden başga-da, Tesla EV Charger elektrik ulaglaryny paýlaşýan syýahat hyzmatlaryna has köp goldaw berer.Tesla, umumy ulag ulaglary üçin bu zarýad berijini üpjün etmek, elektrik ulaglary üçin umumy syýahat hyzmatlarynyň ösüşini hasam ösdürmek üçin köp sanly syýahat platformasy bilen hyzmatdaşlyk edýändigi habar berildi.Bu, bar bolan umumy ulag ulaglaryna amatsyz zarýad bermek meselesini çözer we ulanyjylara has amatly syýahat tejribesini üpjün eder.Mundan başga-da, Tesla ulanyjylara has köp zarýad beriş stansiýalary bilen üpjün etmek üçin zarýad beriş ulgamynyň gurşawyny giňeltmegi dowam etdirjekdiklerini aýtdy.Tesla, bütin dünýäde ulanyjylar üçin zarýad beriş hyzmatlaryny amatly üpjün edip bilýän, köp sanly super zarýad beriş stansiýalaryny we niýetlenen zarýad beriş stansiýalaryny gurandygy habar berildi.Täze zarýad berijiniň işe girizilmegi bilen, Tesla ýakyn ýyllarda ulanyjylaryň barha artýan zarýad isleglerini kanagatlandyrmak üçin zarýad beriş ulgamyny hasam giňeltmegi meýilleşdirýär.Umuman aýdanyňda, täze “Tesla EV Charger” -iň işe girizilmegi elektrik syýahatynyň amatlylygyny we ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrar we elektrik ulaglarynyň ýaýramagyna we ösmegine hasam kömek eder.Tesla elmydama iň gowy elektrik syýahat çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Bu zarýad berijiniň işe girizilmegi, yzygiderli edýän tagallalarynyň beýanydyr we elektrik ulagy ulanýanlaryň köpüsi tarapyndan garşylanjakdygyna we goldaw berjekdigine ynanýaryn.Elektrik ulagy bazary ösmegi bilen, adamlara has ýaşyl, has amatly we dowamly hereket usuly getirmek üçin has köp täzeliklere we öňe gidişlige garaşyp bileris.

放 电器 详情 页 英文版 _14

Iş wagty: Noýabr-30-2023