sahypa_banner-11

Habarlar

Göçme NACS Tesla EV zarýad beriji: recentlyakynda elektrik awtoulagyňyza zarýad beriň

Dünýäniň iň ýokary elektrik ulagy öndürijisi bolan Tesla täze göçme elektrik ulagy zarýad beriji - Portable NACS Tesla EV Charger öndürdi.Bu zarýad berijiniň peýda bolmagy elektrik syýahatynyň amatlylygyny hasam artdyrar we ulanyjylara islän wagtyňyz, islendik ýerde zarýad beriş çözgütleri bilen üpjün eder.Göçme NACS Tesla EV Charger, ulanyjylara has netijeli we amatly zarýad beriş tejribesini getirjek iň täze zarýad beriş tehnologiýasyny kabul edýär.Gurnalan ýokary öndürijilikli litiý-ion batareýasy elektrik energiýasyny saklap biler.Haçan-da zarýad beriş toruna birikdirilip bilinmese, ulanyjy diňe zarýad berijini ulagda zarýad bermek üçin saklanan elektrik energiýasyny ulanmak üçin zarýad berijini elektrik ulagynyň zarýad portuna birikdirmeli.Bu ulanyjylara elektrik ulaglarynyň zarýad beriş zerurlyklaryny islendik wagt we islendik ýerde çözmäge mümkinçilik berýär, zarýad beriş ýerleriniň ýerleşýän ýeri bilen çäklenmeýär.Göçme NACS Tesla EV zarýad beriji diňe bir göçme däl, eýsem akylly hem.“Tesla” ykjam programmasyna birikmek arkaly ulanyjylar zarýad berijiniň güýji, zarýad beriş ýagdaýy we zarýad beriş ösüşi ýaly maglumatlary görüp bilerler.Mundan başga-da, ulanyjylar zarýad beriş işine başlamak ýa-da togtatmak, zarýad beriş tertibini düzmek ýaly programma arkaly zarýad berijiniň işleýşini uzakdan dolandyryp bilerler.Bu ulanyjylara has zarýad beriş çeýeligini we gözegçiligini üpjün edýär, zarýad beriş prosesini has akylly we şahsylaşdyrýar.Göçme zarýad beriji hökmünde Portable NACS Tesla EV Charger aňsat götermek üçin ykjam dizaýna eýe.Zarýad beriji, ulanyjylaryň dürli zarýad isleglerini kanagatlandyrmak üçin Tesla elektrik ulaglarynyň dürli modellerine uýgunlaşdyrylyp bilinýän dürli baglanyşyk interfeýsleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, zarýad berijiniň ulanyjylaryň zarýad beriş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aşa ýükden goramak we akylly temperatura gözegçiligi ýaly howpsuzlyk funksiýalary bar.Tesla global zarýad beriş ulgamyny gurmagy maksat edinýär we Portable NACS Tesla EV Charger hem bu toruň möhüm bölegine öwrüler.Tesla, ulanyjylara amatly zarýad hyzmatlaryny bermek üçin dünýäde köp sanly super zarýad beriş stansiýalaryny we niýetlenen zarýad beriş stansiýalaryny gurandygy habar berildi.Portable NACS Tesla EV Charger-iň işe girizilmegi ulanyjylara diňe zarýad beriş stansiýalaryna bil baglamagyň deregine zarýad beriş usullaryny has çeýe saýlamaga mümkinçilik berýär, elektrik ulaglaryny ulanmagyň amatlylygyny hasam ýokarlandyrýar.Elektrik ulagy bazarynyň yzygiderli ösmegi bilen, Tesla Portable NACS Tesla EV Charger-iň işe girizilmegi ulanyjylara amatly, ygtybarly we akylly zarýad beriş çözgütleri bilen üpjün eder.Bu zarýad berijiniň peýda bolmagy elektrik ulagy ulanyjylarynyň islän wagty we islendik ýerde zarýad almak baradaky isleglerini ep-esli derejede kanagatlandyrar we elektrik syýahatynyň ösmegine we meşhur bolmagyna hasam itergi berer.Tesla ulanyjylara has gowy zarýad bermek tejribesi bermek we elektrik ulagy syýahatynyň durnukly ösmegine kömek etmek üçin zarýad beriş tehnologiýasyny täzelemegi we kämilleşdirmegi dowam etdirer.

cdsvsd (2)

Iş wagty: Noýabr-30-2023